Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, waaronder begrepen alle correspondentie, onderhandelingen, en aanbiedingen, tussen Expo Flora Harmelen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30177089, hierna te noemen: “Verhuurder”, en een Opdrachtgever waarop Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verhuurder onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Verhuurder een overeenkomst sluit.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verhuurder en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten

  worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen, overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product/de producten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 1. Hoewel alle opgaven door Verhuurder van hoeveelheden, maten en/of andere aanduidingen van de producten of diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven Verhuurder niet.

 2. Verhuurder houdt zich het recht voor om een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Opdrachtgever. In dat geval is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen.

 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Verhuurder de order schriftelijk aanvaardt, of indien door Verhuurder feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een order.

 4. In afwijking van art. 6:225 lid 2 BW is Verhuurder niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte van Verhuurder.

 5. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering, overige kosten in welke vorm dan ook, heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.

 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 2a Annulering

De Opdrachtgever die een overeenkomst annuleert is gehouden de hieruit voor Verhuurder voortvloeiende schade, direct of indirect, waaronder begrepen derving van winst of reeds gemaakte kosten, aan Verhuurder te vergoeden. De omvang van het te betalen schadebedrag hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van de geannuleerde overeenkomst. De volgende staffel wordt hierbij gehanteerd:

– Bij geheel of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door opdrachtgever tot en met 10 werkdagen voor de dag van levering van de zaken alleen de kosten van de uitvoering die tot op dat moment zijn gemaakt.

– Bij geheel of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door opdrachtgever vanaf 10 werkdagen tot 1 dag voor de dag van levering van de zaken 50% van de overeengekomen opdrachtsom.

– Bij geheel of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door opdrachtgever
1 werkdag of korter voor de dag van levering van de zaken 100% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Verhuurder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verhuurder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 2. Verhuurder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 3. De door Verhuurder te verlenen diensten worden verricht op het door Verhuurder opgegeven adres en tijdstip, tenzij hier in onderling overleg

  schriftelijk vanaf is geweken. Overeengekomen leveringstermijnen zullen door Verhuurder zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 4. Verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en

  7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Indien door Verhuurder of door Verhuurder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie

  van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die

  medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Levering geschiedt af bedrijf van Verhuurder. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter

  beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Verhuurder gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. Neemt Opdrachtgever de verleende diensten of producten niet tijdig af, dan zal Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn.

 7. Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Verhuurder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren

  opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verhuurder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verhuurder zijn verstrekt, heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Verhuurder ter beschikking heeft gesteld. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

  doordat Verhuurder is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, daaronder uitdrukkelijk begrepen een wijziging van producten (zie voor verdere uitwerking hiervan art. 8a.6), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verhuurder zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en

  termijn van uitvoering.

 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Verhuurder gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te

  geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Verhuurder bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Verhuurder op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verhuurder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verhuurder gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Verhuurder daardoor direct of indirect ontstaan.

 14. Indien Verhuurder met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Verhuurder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Verhuurder

 • –  alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

 • –  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Verhuurder rustende verplichting ingevolge de wet;

 • –  indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 • –  of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

  Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Verhuurder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Verhuurder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Verhuurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verhuurder kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verhuurder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Verhuurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Verhuurder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Verhuurder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten of gederfde winst, die daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verhuurder, zal Verhuurder in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verhuurder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Verhuurder anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verhuurder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verhuurder op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen terrorisme, alsmede van overheidswege en/of derden getroffen maatregelen onder dreigend gevaar van terrorisme of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. Werkstakingen in het bedrijf van Verhuurder of van derden worden ook onder overmacht begrepen. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verhuurder aangegeven. Verhuurder is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rentepercentage van 7% verschuldigd, of indien de wettelijke rente hoger is, de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Verhuurder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verhuurder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verhuurder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verhuurder verschuldigde. Bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verhuurder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Verhuurder geleverde blijft eigendom van Verhuurder totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Verhuurder gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Verhuurder geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verhuurder veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verhuurder ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verhuurder gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Verhuurder bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Verhuurder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verhuurder en door Verhuurder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verhuurder zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Verhuurder te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden, voor zover artikel 3 lid 10 en 11 hier niet van toepassing is, en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland, geldend voor de duur van de overeenkomst. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verhuurder kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verhuurder geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 3 uur na levering schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 uren, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verhuurder in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Verhuurder in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Verhuurder opdracht gegeven heeft.

5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verhuurder de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Verhuurder, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Verhuurder te retourneren en de eigendom daarover aan Verhuurder te verschaffen, tenzij Verhuurder anders aangeeft.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verhuurder daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verhuurder en de door Verhuurder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8a Huur

1. In geval van huur zijn de hierna te noemen bepalingen in het bijzonder van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Bij strijdigheid met de overige bepalingen zijn de artikelen 8a.1 tot en met 8a.12 van toepassing.

2. De huur gaat in op de dag dat de producten en toebehoren (hierna: ‘het gehuurde’) door Verhuurder bij de Opdrachtgever geplaatst zijn. De feitelijke plaats van plaatsing wordt door Opdrachtgever in overleg met Verhuurder bepaald.

3. De producten blijven eigendom van Verhuurder. Opdrachtgever zal niets doen dat aan derden de indruk zou kunnen geven dat hij over het gehuurde als eigenaar kan beschikken.

4. De huur eindigt na afloop van de huurperiode zoals in de huurovereenkomst is opgenomen. De minimum huurperiode bedraagt in ieder geval één dag.

5. Verhuurder heeft het recht maar niet de plicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in overleg met Opdrachtgever de producten te vervangen door vergelijkbare en gelijkwaardige producten, dit ter beoordeling van Verhuurder.

6. Indien de bestelde producten door welke oorzaak dan ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn, behoudt Verhuurder zich het recht voor andere producten te leveren, die zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijk bestelde producten.

7. Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de verzorging van de producten is toevertrouwd aan Verhuurder dan zal Verhuurder al datgene doen wat noodzakelijk is om de producten in goede conditie te houden, zoals bewatering, bemesting, snoeien etc., een en ander ter beoordeling van Verhuurder.

8. Indien de verzorging van de producten door de Opdrachtgever verzorgd wordt dan zal Opdrachtgever zich aan de verzorgingsinstructies van Verhuurder houden. De verzorgingsinstructies zullen door Verhuurder schriftelijk dan wel mondeling aan Opdrachtgever worden gegeven bij aanvang van de huur.

9. Verhuurder heeft het recht om gedurende normale werktijden de woning of bedrijfsruimte van Opdrachtgever te betreden ter inspectie van de producten in het algemeen en ter nakoming van de verplichtingen van Verhuurder. Opdrachtgever zal Verhuurder ongehinderd toegang tot de producten verschaffen. Verhuurder heeft tevens het recht om zonder nadere vergoeding water en elektriciteit van Opdrachtgever te gebruiken om aan zijn verzorgingsverplichtingen te voldoen.

10. Opdrachtgever zal de producten met de nodige zorg behandelen en er zorg voor dragen dat de producten niet beschadigd worden of anderszins behandeld worden op een wijze die hun conditie zou kunnen benadelen.

11. Opdrachtgever is ten minste tot 3 uur na afloop van een beurs, evenement of vergelijkbare uitvraag aansprakelijk voor de producten.

ALGEMENE VOORWAARDEN EXPO FLORA HARMELEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN EXPO FLORA HARMELEN B.V.

12. Opdrachtgever zal de producten volledig en onbeschadigd aan Verhuurder retourneren, tenzij Verhuurder de producten zelf komt ophalen, waarbij onverminderd het beding geldt dat producten volledig en onbeschadigd dienen te zijn. In geval van beschadiging of het niet retourneren van de producten zal de schade op basis van de vervangingswaarde bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij reparatie mogelijk is. In het laatste geval dient Opdrachtgever de reparatiekosten, waaronder arbeid en materiaal, te vergoeden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verhuurder is uitgegaan van door of namens de

  Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot maximaal de

  factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van Verhuurder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

  de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verhuurder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verhuurder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verhuurder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verhuurder toerekenbaar is. Indien Verhuurder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Verhuurder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verhuurder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verhuurder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Verhuurder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verhuurder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30177089.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking

met Verhuurder.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scroll naar boven