Expo Flora Harmelen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als Expo Flora zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
• Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van jouw rechten en plichten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Expo Flora verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het offreren, leveren en factureren van de overeengekomen producten en diensten
• Het versturen van nieuwsbrieven en relevante informatie

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire gegevens, BTW nummer

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn
Expo Flora bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verwijdert op verzoek de persoonsgegevens uit het bestand.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Wijziging privacy beleid
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Expo Flora gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Versie : 24 mei 2018

Scroll naar boven